Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL SNC.

Uživatelské podmínky pro služby na www.cylex.cz , obzvláště firemní kniha oborů.

1. Rozsah platnosti VOP

 1. 1.1 Tyto následující Všeobecné obchodní podmínky, stejně jako podmínky používání (následně společně označené jako „VOP“) firmy S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C. (následně uváděné jako „CYLEX“) platí pro všechny služby poskytnuté na portálu domény www.cylex.cz obzvláště pro elektronickou knihu oborů firmy CYLEX, ledaže existují pro jednotlivou službu zvláštní VOP.
 2. 1.2 Na CYLEX portálu mohou uživatelé (následně „uživatelé“) vyhledávat ve veřejně přístupných oblastech a ve webových katalozích různé informace, např. oborové nebo telefonní záznamy a využívat další služby. U poskytnutých informací se jedná o informace třetích stran, obzvláště zákazníků CYLEX. Zákazníci (následně „zákazníci“) jsou všechny fyzické a právnické osoby, společnosti nebo jiná sdružení osob soukromého práva, které podaly inzerát jakéhokoli druhu u služby nabízené na portálu, nebo ho hodlají podat, nebo využívají jiné služby s povinností registrace.
 3. 1.3 Využívání služeb s povinností registrace nebo volných služeb nabízených na portálu jako uživatel nebo zákazník se realizuje výhradně na základě předložených VOP. Platnost odlišných podmínek je vyloučená. Zde uvedené VOP platí výhradně také tehdy, když CYLEX bezvýhradně realizuje zakázku s vědomím protichůdných nebo od zde uvedených podmínek se lišících podmínek zákazníka. Zaměstnanci firmy CYLEX nejsou oprávněni uzavírat vedlejší ústní dohody jménem CYLEX.

2. Vznik a změna smluvně podobnému vztahu nebo uživatelského vztahu

 1. 2.1 Využíváním služeb portálu souhlasí uživatel nebo zákazník se závaznou platností VOP, takže vzniká uživatelský vztah mezi zákazníkem a firmou CYLEX po dobu využívání internetového portálu.
 2. 2.2 Pro zápis údajů nebo firemních inzerátů nebo pro využívání určitých služeb se musí zákazník nejprve registrovat. Registrace je zdarma. Zákazník nemá žádné právo na registraci. CYLEX si dále vyhrazuje bez udání důvodů registraci zrušit. Podle zadání přihlašovacího formuláře je nutné uvést pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje o osobě. Zákazník je povinen v pravidelných odstupech svá oznámení kontrolovat a aktualizovat zápisy o svých kontaktních údajích v interní oblasti a popř. také u svých inzerátů ve veřejné oblasti.
 3. 2.3 Nesplní-li zákazník své povinnosti uvést pravdivé údaje nebo neprovede-li to dostatečně, nebo pokud chybějí podstatné informace, je CYLEX oprávněný dočasně nebo trvale registraci zrušit a zákazníka okamžitě nebo do budoucna vyloučit ze služeb podléhajících registraci.
 4. 2.4 Nezletilí nesmějí využívat služeb portálu bez svolení svých rodičů. Je v kompetenci zákonného zástupce, aby určil, zda a popř., které služby jsou pro jeho dítě vhodné.
 5. 2.5 Služby s povinností registrace smějí využívat pouze k právním úkonům neomezené a způsobilé fyzické osoby, které dovršily osmnáct let a právnické osoby s bydlištěm, respektive se sídlem v Rakousku nebo v jiné zemi na světě. Povolení pro služby na portálu automaticky zanikne, jakmile zákazník svůj obvyklý pobyt přemístí do jiného než shora uvedeného státu. Účastník je povinen firmu CYLEX neprodleně informovat o nastávající změně obvyklého pobytu.

3. Obsah uživatelských vztahů

 1. 3.1 Využívání služeb portálu je bezplatné.
 2. 3.2 Využíváním vyhledávacích funkcí a bezplatných nabídek na portálu firmy CYLEX nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a nabízejícím. Do té míry také nevznikají žádné smluvní nebo quasi smluvní nároky vůči nabízejícím CYLEX. Z žádného hlediska nevzniká nárok na zveřejnění nebo poskytnutí služeb vůči CYLEX.
 3. 3.3 Firma CYLEX poskytuje uživatelům a zákazníkům jednoduché, časově a prostorově neomezené právo využívat poskytnuté informace. Jednoduché uživatelské právo se omezuje na vyhledávání a inzerování nalezených informací pro vlastní použití. Využívání poskytnutých informací přesahující tento rozsah je nepřípustné. To se týká obzvláště podnikatelského nebo komerčního vyhodnocení informací, stejně jako zhotovování informačních seznamů, elektronických nebo tištěných databází, rozmnožování, zpracovávání nebo poskytování třetím. Návštěvník smí internetový portál využívat pouze v rámci zákonných ustanovení, obzvláště platných ustanovení o ochraně údajů.
 4. 3.4 Návštěvníkovi je známo, že všechna práva internetového portálu a zde zveřejněných obsahů, obzvláště autorskoprávní uživatelská práva a práva na zpeněžení, např. databází a souborů adres, přísluší firmě CYLEX nebo třetí straně, obzvláště zákazníkům a poskytovatelům licencí. Na portálu nabízené databáze jsou chráněné autorským právem. Při využívání portálu je uživatel dodatečně k těmto VOB povinen respektovat uvedené licenční podmínky třetí strany.
 5. 3.5 Software firmy CYLEX, kódy objektů a zdrojové kódy, firemní označení, texty, programy a obrázky jsou chráněné autorským právem a z části také známkovým právem. Každé výslovně nepovolené rozmnožování, používání, další šíření písemných materiálů je zakázáno a bude stíháno podle občanského a trestního práva. Vícenásobné uživatelské právo vyžaduje písemné schválení.
 6. 3.6 Uživatel nebo zákazník zpřístupní služby poskytnuté firmou CYLEX (geologické souřadnice, přístup k mapám) pouze po předem vyžádaném písemném svolení firmou CYLEX, pokud se u třetí strany nejedná o jeho koncového zákazníka nebo návštěvníka webové stránky, který služby použije pro vlastní účely.
 7. 3.7 Při porušení uživatelských práv ručí uživatel a zákazník v plné výši za tímto vzniklé škody.
 8. 3.8 Uživatel nebo zákazník neprodleně oznámí firmě CYLEX zřetelné nedostatky a vady služeb, stejně jako hrozící nebezpečí (např. prostřednictvím virů) a odkazy na zneužití třetí stranou.
 9. 3.9 Uživatel nebo zákazník nesmí žádné softwarové viry nebo jiné informace, soubory, programy nebo obsahy zadávat, zveřejňovat, přenášet emailem nebo jiným způsobem, které jsou zamýšlené nebo vhodné k tomu, aby přerušily, zničily nebo omezily funkci počítačového software nebo hardware nebo telekomunikačních zařízení.
 10. 3.10 Za veškeré informace, fotografie, grafiky, videa, zprávy, data, texty, software, hudbu, zvuky, nebo jiné obsahy, které budou všeobecně zveřejněné nebo privátně zprostředkované, nese veškerou odpovědnost výhradně osoba, od které takový obsah pochází.
 11. 3.11 Firma CYLEX všeobecně nekontroluje obsahy, které zákazníci nebo uživatelé prostřednictvím portálu rozšiřují a nepřebírá proto žádnou záruku za správnost, přiměřenost nebo kvalitu takových obsahů.
 12. 3.12 Firma CYLEX neprovádí žádnou kontrolu obsahu uživatelů a zákazníků. V záznamech nesmí být obsažené následující obsahy: pornografické nebo jiné mládeži nepřístupné obsahy, násilí oslavující obsahy a rasistické obsahy, nadmíru vulgární obsahy, obsahy vztahující se k hackerství a krakování, obsahy k hazardním hrám nebo hernám, obsahy k ilegálním drogám a příslušenství pro drogy, obsahy k prodeji piva, lihovin, tabáku a tabákových výrobků a všechny ostatní obsahy, které jsou ilegální, propagují ilegální aktivity nebo porušují práva druhých. Vyhrazujeme si právo záznamy společností s takovými údaji bez dalšího vymazat. Taktéž se nesmí zveřejňovat data, texty, obrázky, soubory, odkazy, software nebo jiné obsahy, které jsou podle zhodnocení firmy CYLEX protiprávní, poškozující, ohrožující, neoprávněné, obtěžující, nactiutrhačné, vulgární, nemravné, budící nenávist, rasistické nebo je shledává jiným způsobem závadnými.
 13. 3.13 Zasílání spamových emailů prostřednictvím portálu firmy CYLEX je zakázáno. To zahrnuje především zasílání nepřípustné, nevyžádané reklamy třetím stranám. Při zasílání emailů je kromě toho zakázané udávat nesprávná data odesílatele nebo jiným způsobem identitu odesílatele zastírat. Zákazník je povinen při komerční komunikaci objasnit tento charakter odpovídající formou emailu.

4. Povinnosti majitele registrovaného účtu

 1. 4.1 V případě registrace provedené na portále za účelem využívání zvláštních služeb firmy CYLEX nesmí příjemce přístupu zpřístupnit přidělené nebo zvolené heslo třetí straně. Příjemce přístupu je odpovědný za veškeré jednání, které bylo uskutečněné za použití jeho přístupu. Příjemce přístupu je povinen neprodleně informovat firmu CYLEX o každém zneužití svého hesla a o jakémkoliv jiném porušení bezpečnostních předpisů. Příjemce přístupu je povinen používat popř. existující „Logout“ nebo funkci odhlášení při opuštění služeb, aby předešel eventuálnímu zneužití.
 2. 4.2 Zákazník zprostředkuje firmě CYLEX všechny informace potřebné pro realizaci služby. Zajišťuje, že je oprávněný k předávání a rozšiřování jím dodaných dat a informací, a že ze své strany dbal ustanovení práva na ochranu údajů. Firma CYLEX dá převzaté obsahy k dispozici návštěvníkům portálu bezplatně online.
 3. 4.3 Zákazník je odpovědný za správnost, úplnost a legálnost jím poskytnutých údajů. Obzvláště smí své záznamy umisťovat pouze v takových oborech a oblastech, ve kterých je také sám činný. To platí obzvláště pro zákazníky, kteří nesou chráněné profesní označení nebo jsou jiným způsobem pod dozorem komory, apod. (např. architekti, lékaři, řemeslníci, právníci, notáři a daňoví poradci). Zákazník výslovně zajišťuje, že vložená data odpovídají platnému zákonu.
 4. 4.4 Zákazník se zavazuje, že firmu CYLEX osvobodí od jakýchkoliv nároků třetích, které vyplývají z jím protiprávně zveřejněného inzerátu. Tato povinnost osvobození zahrnuje také povinnost zcela osvobodit provozovatele portálu od nákladů na právní obhajobu (např. soud a náklady na právní zastoupení).
 5. 4.5 Firma CYLEX může informace a prohlášení, která se týkají smluvního vztahu, zaslat formou textu, obzvláště na emailovou adresu zákazníka. Zákazník je odpovědný za to, aby byla emailová adresa, která slouží firmě CYLEX jako kontaktní adresa, pravidelně stahovaná.
 6. 4.6 Firma CYLEX je oprávněná informovat zákazníka v pravidelných odstupech o novinkách a službách v knize odvětví formou newsletteru a vyzvat ho k tomu, aby zkontroloval správnost svých zveřejněných údajů a popřípadě je aktualizoval. Pokud by se firma CYLEX mohla domnívat, že jsou zveřejněné informace nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, je firma CYLEX kdykoliv oprávněná požádat zákazníka prostřednictvím emailu o aktualizaci údajů a v případě nereagování nabídku z portálu odstranit. Majitel záznamů má u každého newsletteru možnost se zrušit.
 7. 4.7 Majitel registrovaného přístupu je v plném rozsahu odpovědný za kontrolu přístupu a za následky zneužití, které bude spáchané prostřednictvím jeho přístupu na základě toho, že nedbal bezpečnostních opatření.

5. Uživatelská práva

 1. 5.1 Firma CYLEX je oprávněná ukládat a dále předávat obsahy třetím, pokud je to předepsané zákonem nebo podle svědomitého uvážení nutné a / nebo právně přípustné, aby se splnila zákonná ustanovení nebo soudní nebo úřední nařízení, prosadily tyto VOP, aby se reagovalo na uplatnění porušování práva třetími nebo hájila práva, majetek nebo osobní bezpečnost firmy CYLEX, jejich uživatelů nebo zákazníků.
 2. 5.2 Firma CYLEX upozorňuje na to, že technické zpracování a přenos obsahů zadaných zákazníkem může vyžadovat provádět přenos prostřednictvím různých sítí a/nebo provádět změny, aby se vyhovělo technickým požadavkům propojených sítí nebo jiných technických zařízení (např. různé internetové prohlížeče).
 3. 5.3 Zákazník prohlašuje, že vlastní všechna práva potřebná ke zveřejnění propagačních prostředků. Převádí firmě CYLEX veškerá uživatelská práva, výkonová ochranná práva a ostatní práva potřebná pro zobrazení svých inzerátů na portálu, obzvláště právo na zveřejnění, rozmnožování a šíření firemního loga a obrázků, a sice v rozsahu časově a obsahově potřebném pro realizaci reklamní zakázky. Uvedená práva se ve všech případech přenáší místně neomezeně.
 4. 5.4 By accessing or using our Contact Form you agree with the following conditions of use:
  • You can use our platform to send an email message to a person, firm, company or other organisation identified for the purpose of obtaining information about the products and services that they may offer. You must not use our contact form to spam or otherwise send unsolicited marketing to those organisations.
  • We may use personal data in an aggregated form to monitor and evaluate our contact form services and to inform you of important changes over your actions while using Cylex.

6. Omezení odpovědnosti

 1. 6.1 Firma CYLEX neručí za obsahy nebo aktivity, které pocházejí od uživatelů portálu. Za to nelze činit odpovědným ani provozovatele www.cylex.cz, ani to nevyjadřuje názor provozovatele. K obsahům se počítají také odkazy, údaje o profilech, komentáře, příspěvky ve fórech, fotografie a videa, která účastníci webových stránek v rámci portálu zveřejní.
 2. 6.2 Firma CYLEX klade velký důraz na velmi vysokou spolehlivost svých serverů, které se provozují s co nejméně a co možná nejkratšími přerušeními. Přesto nelze vyloučit výpadky z důvodů údržby, poruch vedení, zhroucení serveru, atd. Ručení za takové výpadky je proto vyloučené.
 3. 6.3 Za jakékoliv škody, které vzniknou používáním knihy oborů zákazníky nebo uživateli firmy CYLEX, nepřebírá firma CYLEX žádnou odpovědnost, jelikož se u těchto bezplatných služeb nejedná o smlouvy v právním smyslu.

8. Bezpečnost

 1. 8.1 Využijeme všechny potřebné technické a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše přihlašovací údaje, hesla nebo jiná k bezpečnostním účelům protokolovaná uživatelská data chránili proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo před neoprávněným zásahem a přístupem. Použité postupy odpovídají podle potřeby ochrany minimálně všeobecně uznávaným pravidlům techniky.
 2. 8.2 Pokyn č. 52 z 18. dubna 2002 od ombudsmana (Ordinul Avocatului Poporului) o schválení minimálních bezpečnostních požadavků na zpracování osobních dat je základem firmy S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C. pro schvalování a realizaci technických a organizačních opatření, která jsou zapotřebí k tomu, aby chránili důvěrnost a integritu osobních údajů.

9. Práva na veřejný obsah

 1. 9.1 Zadá-li zákazník nebo uživatel obsah nebo soubor ke zveřejnění ve veřejně přístupné oblasti, poskytuje tím firmě CYLEX bezplatné, nevýhradní právo celosvětově tyto obsahy (zcela nebo částečně) využívat, rozmnožovat, modifikovat, přizpůsobit a zveřejňovat, pokud se to samotné děje za účelem zobrazit, šířit a podporovat příslušný obsah.
 2. 9.2 Toto právo platí pouze pro období zveřejnění zákazníkem nebo uživatelem. Zákazníci mohou své zveřejnění na portálu opět kdykoliv samostatně odstranit.
 3. 9.3 Pokud zákazník nebo uživatel nemá vlastnická práva k jím zadanému obsahu, musí zajistit, aby vlastník práv obsahu v souladu s předchozími ustanoveními vyjádřil souhlas s převodem práv.
 4. 9.4 Abychom mohli aktuální a budoucí služby lépe utvářet podle požadavků zákazníků, souhlasí zákazník s tím, že se bude použití služby protokolovat pod pseudonymem. Data vedená pod pseudonymem se v souladu se zákonnými předpisy nebudou spojovat s daty nositele pseudonymu. Firma CYLEX využije tyto protokoly výhradně pro vlastní účely, v zájmu svých zákazníků pro rozvoj nových služeb. Předávání osobních údajů třetím se neprovádí.

10. Místo soudu

 1. 10.1 Výhradní místo soudu pro všechny spory v souvislosti se službami nabízenými na portálu je Oradea, Rumunsko, pokud je zákazník nebo uživatel podnikatel, právnická osoba veřejného práva nebo veřejně právní fond. Pro všechny nároky jakéhokoliv druhu, které vznikly z příčiny skutkové podstaty spadající pod tyto VOB, platí rumunské právo.

11. Salvátorská klauzule

 1. 11.1 Pokud nebudou jednotlivá ustanovení těchto VOP zcela nebo zčásti právně účinná nebo později ztratí svoji právní účinnost, nedotkne se to platnosti VOB jako celku. Na místo neplatných ustanovení nastoupí zákonná ustanovení. To samé platí, pokud VOB vykazují nepředvídanou mezeru.

 2. Palota, 2010
  S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C.
  Sat. Palota nr. 119/A
  417516 Palota
  Romania

12. Řešení sporů online

 1. 12.1 Pokud máte stížnost týkající se vašeho online nákupu, kterou nechcete řešit soudní cestou, platforma pro řešení sporů online vám nabízí možnost dosáhnout vzájemné dohody mimosoudní cestou.
 2. 12.2 Chtěli bychom vás informovat o existenci této platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage , kterou spravuje Evropská komise a slouží k mimosoudnímu vyrovnání sporů ohledně online nákupů.
Palota, 2010S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C.Sat. Palota nr. 119/A417516 PalotaRomania